Venstres fildelingsforslag truer opphavsretten – løgn?

Stopp Venstres fildelingsgalskap

Fri fildeling betyr slutt på opphavsretten, og dermed inntektsgrunnlaget til en lang rekke kulturarbeidere. Venstre har programfestet å tillate fri fildeling. Dette er en farlig vei å gå, og kan ikke kombineres med hovedideen bak opphavsrett: opphavsmannens suverene rett til selv å råde over tilgjengeliggjøring og pris på sitt verk.

Denne meningsutvekslingen utspilt seg på FaceBook 10. september, fire dager før Stortingsvalget. http://kortlink.no/M7n

Den kan ha interesse for flere enn FaceBook-lesere. Her gjengis den, redigert i form, men ikke i innhold:

Trine Skei Grande

Fasinerende med gamle SVere som må lyve om andre for å komme på offensiven ;o)
simpelt

Kjell Rønningsbakk

???

Trine Skei Grande

Forsto du ikke det heller?

Toralf Sandåker

Løgn, Grande? Det er en kraftig beskyldning, som du bør dokumentere.

Trine Skei Grande
Kanskje det heller hadde vært din oppgave å dokumentere dine påstander om oss. Makan til har jeg ikke sett på lenge.
Venstres vedtak er slik:
Venstres Pinsipprogram: «Venstre vil legge til rette for næringsvirksomhet basert på kunst, kultur og opplevelser og gi et sterkt vern om åndsverk og immaterielle rettigheter. Ny teknologi krever nye måter for betaling av åndsverk, og formidling av åndsverk må skjermes i egne lover. «

Trine Skei Grande
Stortingsvalgs prog. sier: «Venstre mener at dagens åndsverkslovgivning ikke er tilstrekkelig tilpasset vårt moderne samfunn. Balansen mellom samfunnets og forbrukernes behov for åpenhet, tilgjengelighet og spredning av åndsverk, og kunstnerens krav på anerkjennelse og vederlag, må bedres. Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling. Nasjonalt og internasjonalt regelverk må endres slik at det gjøres helt klart at de bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng.»
Kanske du bør dokumentere dine ville påstander i stede?

Toralf Sandåker
Dere sier klart fra at dere vil endre åndsverkloven og bl.a. begrense vernetiden. Dere vil ha fri privat fildeling (utover dagens rettigheter), det må nødvendigvis bety at opphavsmenn mister eneretten til mangfoldiggjøring og prisfastsettelse. Samtidig sier dere at dere vil verne okm opphavsretten og små næringsdrivende. Dere ser kanskje ikke selvmotsigelsen, men kulturarbeidere gjør det. Gi oss gjerne oppskriften hvordan dere skal kombinere dette.

Dessuten har jeg aldri vært medlem av noe politisk parti, heller ikke Venstre eller SV. Ikke har jeg stemt SV på et par tiår heller, mens jeg har stemt Venstre ved flere anledninger senere. Pleier Venstreledere å gå i strupen på velgerne med usakligheter som å kalle dem løgnere?

Toralf Sandåker
Ett spørsmål, Grande: Når et åndsverk, f.eks. en roman, som nesten utelukkende henvender seg til privatpersoner som publikum, under Venstres regime blir solgt i étt eksemplar digitalt. Hvordan har dere tenkt å hindre den første kjøperen å spre dette til hele verden ved å legge det ut på nett, så lenge vedkommende ikke tjener noe på det? Og hva er igjen av opphavsretten når dette kan skje lovlig?

Og hvordan skal forfatteren da få sine inntekter?

Og hvor sannsynlig er det at noe forlag vil fortsette å betale kostnadene ved utgivelse når leserne har rett til å fildele alt de gir ut?

Tror dere bedriftssalg, yrkesmessig bruk av litteratur (lærere, skoler f.eks.) er nok til å holde oppe økonomien til opphavsmennene?

Trine Skei Grande
Jeg har aldri anklaget NOEN for løgn på fjesboka før, men dette tok kaka. En kan være uenig om hvordan loven skal utformes, men det å endre ånsverksloven betyr ikke at en mister eneretten på sine verker.
Vi har foreslått nye måter for å få betalt. Fordi det IDAG ikke er gode fungerende systemer. Men du synes kanskje loven fungere fantastisk i dag? Det er også viktig å merke seg at alle de forslagene som har kommet på hvordan den skal kunne håndhevede dagens lov bryter med grunnleggende rettsstat og personvern prinsipper.
Men jeg kan trekke tilbake at du er SVer. Det var bare din lempfeldighet med virkeligheten som fikk det til å virke sånn.

Kjell Rønningsbakk
I Venstres program for de neste fire årene heter det: «Venstre mener det må utvikles modeller for vederlag for åndsverksskaperen som gjør det mulig å tillate fri fildeling.»
Da er vel Venstre for fri fildeling? Hva er «modeller for vederlag»?

Toralf Sandåker
Det er ikke opphavsrettsloven som er problemet i dag, men håndhevelsen av den, som er for svak.

Grande; jeg er skrivende journalist, fotograf og arbeider med en fagbok. Om Venstres politikk får flertall, vil jeg ikke lenger kunne selge mitt arbeid til privatpersoner for penger, men bare måtte selge det til bedrifter eller personer som bruker mitt arbeid i jobbsammenheng.

Hele det private markedet vil falle bort, og privatpersoner vil ha rett til å kopiere mine bilder og mine tekster fritt, og til å laste dem opp på nett for alle å laste ned, så lenge de ikke tjener noe på det. Det er «fri fildeling» i praksis.

Dermed mister jeg faktisk min enerett til å mangfoldiggjøre arbeidene. Jeg kan heller ikke selv bstemme prisen, eller avstå fra et salg hvis prisen er for lav.

I stedet må jeg underlegge meg Venstres fildelingslov, og finne meg uten mulighet til å reservere meg, at jeg skal få tildelt noen høyst usikre kompensasjonsmilder. Eller stemmer ikke dette?

Kan jeg og alle andre opphavsmenn individuelt kunne reservere meg mot at våre verker skal kunne kopieres?
Skal jeg selv kunne bestemme prisen pr. kopi?
Skal jeg selv kunne nedlegge kopiforbud dersom vi ikke blir enige om prisen?

Svarer du ja på disse spørsmålene, kan jeg trekke tilbake påstanden om at Venstres forslag om fri fildeling betyr slutt på opphavsretten slik vi kjenner den i dag.

Trine Skei Grande
Nå har du stilt meg 12 spørsmål. Hvorfor stilte du ikke meg dem før du startet «kampanje»? Veit du egentlig hva vi mener før du starter kampanje mot oss?
Her kan du lese hva vi mener: http://www.venstre.no/artikkel/23122
Hva er din løsning da?

Toralf Sandåker
Jeg leste artikkelen du lenker til grundig før jeg engasjerte meg i dette, Grande. 28. august blogget jeg mitt svar på bl.a. den artikkelen her: http://kortlink.no/xS

Jeg går ut fra at den forklarer hva Venstre mener, og dermed det vi velgere kan forholde oss til. Som jeg har påpekt, er artikkelen full av selvmotsigelser og påstander som må begrunnes bedre, om de skal være troverdige.

Jeg kan love deg, Grande, at om jeg ikke var genuint interessert i Venstre, ville jeg aldri engasjert meg slik. Hadde jeg vært mer interessert i SV, Rødt eller MdG, ville jeg nok stilt spørsmålene dit i stedet. Derfor er jeg også så skuffet over å bli møtt med mistenkeliggjøring, usakligheter og personkarakteristikker, samt utsagn som antyder at jeg ikke forstår teknologien i samfunnet (hint: medieteknologi har vært mitt arbeidsfelt i 20 år). Det er langt under forventning.

Toralf Sandåker
PS: den som vil gjøre seg opp sin egen mening om Venstres fildelingspolitikk, bør også lese hva professor i rettsinformatikk, Olav Torvund skriver om dette på sin blogg:

http://blogg.torvund.net/2009/05/14/venstre-og-opphavsretten/

Litt om hva opphavsrett faktisk er, kan leses på denne siden med underlenker:

http://www.torvund.net/index.php?page=opph_intr_04

PS2: Jeg møter deg gjerne i debatt slik at vi kan få avklart evt. misforståelser, Grande, men Facebook er neppe det ideelle forumet for dialog. Hittil har iallfall ikke hverken FaceBook, liberal.no eller Venstres program klart å skape en eneste tvil hos meg om at deres fildelingspolitikk er et alvorlig angrep på opphavsretten.

Toralf Sandåker
Et siste spørsmål, Grande: Beskylder du meg fremdeles for løgn? Kan jeg sitere deg på det?

Trine Skei Grande
Ja, du skriver: «Med Venstres forslag om fri fildeling «for ikke-kommersiell bruk», fratas opphavsmennene råderetten over sine verker».
Det er løgn.
og du svarer fortsatt ikke på mitt spørsmål: hva er alternativet ditt? Dagens ordning?

Toralf Sandåker
Interessant at du står på beskyldningen.

Råderetten er både av økonomisk og ideell art. Det er selvsagt bare den økonomiske råderetten som gir opphavsmannen inntekter.

Slik defineres i utgangspunktet den økonomiske råderetten:

«Utgangspunktet er at opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplar og gjøre verket tilgjengelig for allmenheten. Her kreves samtykke fra opphavsmannen, og det er et forbud mot eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring uten samtykke.» (Torvund http://kortlink.no/F1).

Så er det noen unntak, fra avtalelisens (eks. Kopinor) via tvangslisens (kopiering til undervisning etc.) til fri bruk (privat bruk, sitatretten f.eks.). I alle disse tilfellene har ikke opphavsmannen lenger råderett over sine verker, men de handler alle om sekundærbruk, etter at et verk er utgitt og betalt for.Det nye med Venstres forslag, er at forbrukerne skal ha rett til å dele filer fritt, i «ikke-kommersiell» sammenheng. Det betyr en tvangslisens for spredning også av primærbruk. Dermed er opphavsmennenes enerett innskrenket til salg av verket i næringsøyemed, dvs. til bedrifter og andre virksomheter som ikke allerede kommer inn under unntaksbestemmelsene.

Ingen som kjenner f.eks. forlagsverdenen, er i tvil om at det i de fleste tilfeller vil sette en stopper for muligheten til å tjene penger på videresalg av verket for en utgiver, og dermed effektivt kutt i kulturarbeideres mulighet til å leve av sitt virke.

Du etterlyser mitt alternativ? Jeg har ikke noe ferdigtygd alternativ, det er kanskje derfor jeg ikke er politiker. Men jeg mener dagens lover må håndheves sterkere, og da selvsagt av politi og domstoler, ikke av private.

Trine Skei Grande

Vi støtter ikke tvangslisenser.
Til info. Dagens lov gir rett til å dele filer med venner. Statens kompenserer for slik deling med 20mill hvert år. Det er ikke tvangslisesering.
for 35 minutter siden


Toralf Sandåker

Nei, privat kopiering til privat bruk er ikke tvangslisens, det er en avgrensning av opphavsretten, hvor opphavsmannen ikke har råderett, og kopieringen er fri uten at det kreves avtale.

Men fri fildeling innebærer å utvide denne retten til å gjelde utenfor det private området som i dag. Da gjenstår bare opphavsmannens mulighet til å selge sine verk til næringsdrivende og organisasjoner. I realiteten vil bl.a. forlagene ikke ha noen incentiver til å inngå kontrakter med forfattere lenger. Fildelerne vil jo få rett til å republisere verket så lenge de ikke tjener på det, og leserne får rett til å laste ned en perfekt kopi lovlig. Da forsvinner jo markedet.

Under et slikt regime er ikke tvangslisens nødvendig for at enhver privatperson skal ha tilgang til vernede verker helt gratis. Den eneste betingelsen er at verket allerede er offentliggjort digitalt med opphavsmannens samtykke.

Venstre har nok tapt mange, mange stemmer i kultur-Norge på dette.

Toralf Sandåker er frilans journalist, fotograf og skribent. Nestleder i NJ Frilans og varamedlem til landsstyret i Norsk Journalistlag.

2 Comments

  • Svar september 14, 2009

    Kjetil Nyjordet

    Bruker du nedlastingsprogrammet iMesh, kan du få venner, eller kontakter som det blir kalt. Da blir det jo plutselig lovlig å dele med alle disse? Jeg kan få flere tusen venner der, og da kan jeg dele filer med flere tusen mennesker. Er vel heller bedre å få kompensert det på en god måte, enn å fjerne retten til å dele med venner?

    • Svar september 14, 2009

      toralfsan

      Du kan dele “ting” så sant “tingen” ikke er ulovlig kopiert, og det er en rettighet du har. Men den gjelder bare i en liten, lukket krets. iMesh er langt utenfor dette. Se f.eks. Olav Torvund: http://bit.ly/4idaGb

      Hvis det du deler er kopiert ulovlig av deg eller andre, og/eller du deler utenfor en liten, begrenset krets, bryter du også i dag loven.

      Til dem som måtte innbille seg at det i dag er lov å dele filer med tusenvis av venner. Les forarbeidene til Åvl som omhandler unntaket om privat bruk:
      http://bit.ly/2DTbxF

Leave a Reply